http://www.habiter-autrement.org News > Genre habitat 

Tendances


 

Précédente Accueil Remonter Suivante

   

Europees Handvest voor vrouwen 
in de stefelijke samenleving

Onderzoek en actie gesubsidieerd door de
Eenheid Gelijke Kansen
van de Europese Commissie, Europese Unie

EUROPEES HANDVEST
VOOR VROUWEN IN DE STEDELIJKE SAMENLEVING

Gemeenschappelijke standpunten ter discussie op Europees niveau.
Betere levensomstandigheden voor iedereen door pariteit in democratie.


Uiteenlopende theorieën over feminisme gebruiken allemaal hetzelfde uitgangspunt: de man–vrouw verhouding in onze samenleving en in vele andere, is structureel. Onder tal van vormen en gedaanten is deze problematiek herkenbaar als de geconditioneerde overmacht van het ene geslacht op het andere. In deze geconditioneerde relatie heeft elk individu zijn specifieke rol te vervullen.
Zaak is thans de theoretische en politieke kritiek op hetzelfde ogenblik te uiten, waardoor een nieuwe en positieve omschrijving kan worden gemaakt.
De man–vrouw problematiek is een historisch produkt. Als we de laatste honderd jaar overzien is verdrukking van de vrouw door de man een niet te weerleggen feit.
Vanuit deze gemeenschappelijke aanklacht onderscheiden we twee uiteenlopende opvattingen.
De eerste opvatting, die men wezenlijk kan noemen, houdt voor dat een essentie of aard van vrouwelijkheid bestaat die aan het licht moet komen vanonder de structuren die ze verbergen en perverteren.
De tweede, die men humanistisch of rationalistisch kan noemen, houdt voor dat elk seksueel onderscheid als dusdanig verwerpelijk is en dat mannen en vrouwen, ofschoon van elkaar verschillend, begiftigd zijn met dezelfde redelijkheid, die tot nog toe ten onrechte door mannen werd opgeeist.

(Door Françoise Collin, auteur filosoof.
Uittreksel uit "Présences 1991"onder de titel:  "Deux sexes, c'est un monde".)

INLEIDING

De concrete voorstellen die in dit Handvest vervat liggen moeten worden beschouwd als een continu analytisch proces dat vrouwen moet aanmoedigen bewuster en actiever deel te nemen aan de organisatie van de stedelijke ruimtelijke ordening.

Het is niet voldoende dat vrouwen belangstelling tonen voor dit Handvest. Het voornaamste is dat vrouwen een actieve en stimulerende rol gaan spelen in het veranderen en verbeteren van de leefomstandigheden van de stedelijke samenleving.

BEDOELING

Het Handvest voor vrouwen in de stedelijke samenleving moet uitgroeien tot een nieuwe denkwijze over ruimtelijke ordening. Het Handvest moet bijdragen aan een opbouwende en democratische discussie. In dit brede maatschappelijke debat moet worden rekening gehouden met de diverse behoeften en verwachtingen die bij alle bewoners van de stad, zowel mannen als vrouwen leven, opdat zij hun behoeften makkelijker kunnen uiten.
De inspanningen die worden geleverd om de stad een nieuw elan te geven moeten gepaard gaan met nieuwe politieke en economische prioriteiten  die een sterkere sociale samenhang bevorderen.

Het gaat erom de stad te doen herleven als de plaats waar sociale verbondenheid heerst tussen mannen en vrouwen en waar gelijkheid van kansen wordt beoogd.
Essentieel in dit Handvest is het bevorderen van een geëmancipeerde  samenleving. Gestreefd wordt naar een samenleving die bevrijd is van stereotypen en hinderlijke verplichtingen. Verplichtingen die vrouwen belemmeren actief deel te nemen aan de verandering van de samenleving, van het woonklimaat, van de veiligheid, van de mobiliteit, van de ruimtelijke ordening.

Om dit alles op gang te kunnen brengen is het noodzakelijk de manier van leven in de stad vanuit een vrouwelijk standpunt opnieuw te bedenken en te reorganiseren. Vanuit een totaal andere dimensie zal een nieuw evenwicht moeten worden gevonden.


OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE DENKWIJZE

Zienswijze en handelwijze moeten veranderen.

Om dit te kunnen is het nodig:

    * de belemmeringen weg te halen die vrouwen beletten hun Recht op de stad te doen gelden;
    * de publieke opinie bewust te maken van hun inspraak in de   besluitvorming in verband met de stedelijke organisatie, de woon– en  leefvoorwaarden;

    * de sociale bewustwording aan te moedigen ten behoeve van een 
    democratische besluitvorming zodat vrouwen op al de niveaus van  advies– en besluitvorming kunnen deelnemen;
    * bezieling te geven aan een  dynamisch maatschappelijk     verantwoordelijkheidsgevoel van de "actieve stedeling";
    * een nieuwe denkwijze te bevorderen over stadsplanning geconcentreerd op menselijke waarden;
    * een drijfveer te zijn om de mentaliteit van onze samenleving, diemeer en meer pluralistisch wordt, te doen veranderen.

GENDER ASPECTEN IN DE
PLURALISTISCHE SAMENLEVING


De historische en sociaal–culturele verhoudingen tussen man en vrouw, zijn van essentieel belang om een verandering op gang te brengen. Daarvoor is op termijn het volgende noodzakelijk:
    * dat de instanties die belast zijn met de besluitvorming op eenevenwichtige wijze zijn samengesteld zodat gelijkheid van kansen  tussen vrouwen en mannen is gegarandeerd;
    * dat mannen zowel als vrouwen een nieuw cultureel inzicht verwerven waarbij de gezamenlijke studie van het gender aspect een  hoofdpunt is, zodat op deze wijze vernieuwende intellectuele arbeid   wordt verricht;
    * dat de visie van mannen in evenwicht wordt gebracht met de visie en    waarneming van vrouwen zodat deze vernieuwende elementen   de stedelijke dynamiek te versterken.EUROPEES HANDVEST VOOR VROUWEN
IN DE STEDELIJKE SAMENLEVING

PROBLEEMSTELLING


"De stad is een georganiseerd geheugen."
"Vrouwen zijn de vergeten elementen in de geschiedenis."

(Citaat van Hannah Arendt)

OMDAT
* vrouwen afwezig zijn, of te onopvallend aanwezig zijn op alle   beleidsniveaus van het stedelijk bestuur, organisatie en huisvesting;

OMDAT
* vrouwen in veel te geringe mate deelnemen aan de politieke, economische en sociale besluitvorming;

OMDAT
* bij de besluitvorming nauwelijks wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften van vrouwen, aangezien die door de overheid onvoldoende worden betrokken in het beleid;

OMDAT
* stedelijke omstandigheden en dan voornamelijk de situering van woonwijken en de wijze van huisvesting, een kenmerkende invloeduitoefenen op het dagelijks leven van de bewoners. In het bijzondervan vrouwen die merendeels een dubbele dagtaak hebben te verrichtenwaardoor ze in  sterke mate afhankelijk zijn van de stedelijkedienstverlening op het gebied van transport, openbare voorzieningen  en milieu;

OMDAT
* de meeste vrouwen op een dubbele wijze worden uitgesloten, namelijkals gebruiker van de stad en tevens als stedelijke projectontwerper;

OMDAT
* de relatie met de stad hecht is en vrouwen zich burger van de stad  voelen als men geboren is. Daar blijft geen mens ongevoelig onder;

OMDAT
* spelregels en prioriteiten nog altijd door politieke en financiële  belangen worden gedicteerd door mannen en dat zogenaamde algemeen  belang;

OMDAT
* vrouwen nog altijd een slechtere positie hebben op de arbeidsmarkt,  behoren ze vaak tot de armste bevolkingsgroep die de gevolgen van een  slecht functionerende stedelijke organisatie als eerste ondervinden. Zijhebben de meeste last van ontoereikend openbaar vervoer, van eenslecht huisvestingsbeleid, zij vormen de grootste groep slachtoffers van  geweld. Het is dus nodig dat er een gedegen verbetering op gang komt   in zowel de stedelijke als de landelijke planning; 

OMDAT
* er bij de stedelijke ruimtelijke planning nog altijd uit wordt gegaan van het gezin als kern van de samenleving, waar de vrouw als   vanzelfsprekend haar huiselijke rol vervult en het vanzelfsprekend is dat de man de enige kostverdiener is.  Dit stereotype "model"–gezin is sedert een tiental jaar op z'n retour en vertegenwoordigt nog maar een   minderheid van de stadsbevolking. Een nieuw gezinstype leeft thans in   een stad, waar nog onvoldoende rekening wordt gehouden met deze   veranderende leefpatronen. De ontkenning van deze situatie leidt tot een slecht functionerende stad en tot tal van sociale spanningen.

OMDAT
* in Europa, evenals in de rest van de wereld, vele steden in een crisis verkeren, die het sociaal evenwicht en de vrede in gevaar brengt. Dit is  toe te schrijven aan een geheel van problemen die ook in hun geheel   moeten worden opgelost. Verouderde theorieën en methoden verhinderen ontwikkeling of verandering waardoor er in dezesteden een continue crisis heerst. Het Handvest van Athene (1957) van   Le Corbusier dat  de stad in mono–functionele zones heeft opgedeeld  heeft in de loop der tijd geleid tot verwarring en ongewenste situaties die resulteerden in ongerieflijke stadswijken, maatschappelijke paria's,   een toename van de sociale en economische kosten veroorzaakt door het forenzenverkeer tussen huis en werk. De verkeersdrukte is op grote   schaal toegenomen, gepaard aan een aanzienlijke vervuiling van de stad. De kwaliteit van de stedelijke samenleving verkeert in groot gevaar, als  er niet snel een duidelijke visie wordt ontwikkeld. Gebrek aan visie iseen ernstige handicap.

OMDAT
* de steden onmiddellijk de uitdaging moeten aangaan ten einde devolgende doelstellingen te kunnen bereiken:
    – een uitgestippeld beleid dat rekening houdt met milieubescherming
    – een duurzame ontwikkeling verzekeren
    – voor iedereen betere en rechtvaardige levensomstandigheden
    – de functiestoornissen van de stad wegwerken en de uitsluiting van  bevolkingsgroepen bestrijden
    – een actief en evenwichtig bestel ten behoeve van eenpluralistische samenleving waarin vrouwen actief aan het debat  kunnen deelnemen.

EEN NIEUWE BENADERING
IS NODIG  ALS HET STEDELIJK BELEID VAN EUROPA AAN DEZE DOELSTELLINGEN WIL BEANTWOORDEN.

DEZE DOELSTELLINGEN KUNNEN NIET WORDEN VERWEZENLIJKT ZONDER DE DEELNAME VAN VROUWEN, 
TER WILLE VAN DE DEMOCRATISCHE RECHTMATIGHEID
EN OMDAT ZIJ DE INSPIRATIEBRON ZIJN TER VERNIEUWING VAN DE STEDELIJKE DYNAMIEK.EUROPEES HANDVEST VOOR VROUWEN IN DE STEDELIJKE SAMENLEVING

moet bijdragen tot:
    – rechtvaardige keuzemogelijkheden bij het zoeken naar een woning,buurten en regio's waar voldoende openbaar vervoersmogelijkheden   aanwezig zijn;
    – minder uitsluiting, minder discriminatie;
    – een grotere deelname van vrouwen aan de besluitvorming.


"Voor de rechten van de vrouw op de stad."

1. Vrouwen in de stad en Actieve deelname aan de stedelijkesamenleving.

Voor een reële democratische vertegenwoordiging.
Voor een nieuwe filosofie van stadsplanning.
Actieve deelname aan de stedelijke samenleving moet starten vanuit de erkenning van de invloed die het wonen uitoefent op het dagelijks leven en over de wijze waarop de overheid moet functioneren en hoe het politiek en economisch raderwerk van een stad er moet uitzien.

Door het zoeken naar nieuwe ideeën en middelen om vrouwen in staat te stellen deel te nemen aan het gemeenschapsleven zullen de belemmeringen wegvallen die haar er tot nog toe van weerhielden.
Of het nu over privéleven of openbaar leven gaat, het blijft noodzakelijk dat vrouwen zich kunnen identificeren en inleven in hun dagelijkse omgeving en kunnen omgaan met de openbare dienstverlening.
Dit wil zeggen dat de hardnekkige vormen van discriminatie die in de wijze van besturen van de stad zijn ingebakken scherp moeten worden aangeklaagd.
Deze vormen van vrouwendiscriminatie zijn het gevolg van vastgeroeste historische en sociaal–culturele opvattingen. Die conditionering heeft het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke opvattingen vorm gegeven en dit niet alleen in verband met stadsplanning en levensvoorwaarden. Het heeft geleid tot sociaal–culturele en economische uitsluiting van de vrouw. De huidige stadsstructuur is een weerspiegeling van deze discriminatievormen.

2. Vrouwen in de stad en Besluitvorming
   Paritaire democratie


Democratische gelijkheid op alle niveaus van besluitvorming.

Vrouwen moeten betrokken worden bij alle niveaus van besluitvorming over stadsplanning, ruimtelijke ordening, huisvesting, vervoer en milieu.
Het is van essentieel belang voor de emancipatie dat vrouwen aan de besluitvorming deelnemen. Tot op heden is het nog slecht gesteld met de vrouwelijke vertegenwoordiging bij stadsplanning, ruimtelijke ordening en huisvesting. Zonder inbreng van vrouwen werden steden gebouwd en ontwikkeld. De dagelijkse levensvoorwaarden voor vrouwen zijn nog steeds van marginaal politiek belang.
Op korte termijn moeten vrouwen betrokken worden bij alle beslissingen die iets te maken hebben met het dagelijkse leven. Zij moeten worden gehoord in elk debat, geraadpleegd voor elke politieke en technische beslissing zowel op lokaal vlak als op Europees niveau .
De helft van de wereldbevolking bestaat uit vrouwen. Als vrouwen uitgesloten worden bij de besluitvorming wil dit zeggen dat de helft van het potentieel talent wordt genegeerd. De geringe aanwezigheid van vrouwen op sleutelposities  is een groot verlies voor de samenleving in haar geheel.
Op de drempel van de 21ste eeuw is stadsplanning van kapitaal belang: er moeten dringend maatregelen genomen worden om vrouwelijke  vertegenwoordiging op beleidsniveau te bevorderen.

3. Vrouwen in de stad en Gelijke kansen

Omdat democratie en gelijkheid nog altijd niet vanzelfsprekend zijn.

In onderwijs en onderzoek moet gelijkheid van kansen worden bevorderd, bij alle instanties die beroepshalve betrokken zijn bij stadsplanning, ruimtelijke ordening, huisvesting, vervoer en veiligheid.
Vrouwen moeten worden gestimuleerd om zich bezig te houden met stadsplanning en stedebouwkundige projecten.
De opvatting dat vrouwen alleen maar huisvrouwen zijn, moet door de media en de schoolboekjes worden bestreden. Er zijn voldoende voorbeelden aan te halen van vrouwelijke architecten en vrouwelijke stedebouwkundigen en andere creatieve vrouwen.
Vrouwen met een architectuur– of ingenieursopleiding moeten worden aangemoedigd om beroepshalve hierbij betrokken te worden.

4. Vrouwen in de stad en Inspraak

Het creëren van alternatieve beleidsniveaus.
Een beleid voor verandering.

Er moet een rechtvaardig proces op gang gebracht worden zodat vrouwen nieuwe solidariteitsbanden kunnen aangaan.
Door een echt "gelijke–kansen–beleid" van de overheid kan eerlijk van mening worden gewisseld en kunnen effectieve beslissingen worden genomen over huisvesting, werkgelegenheid, de gemengde samenleving, cultuur en kwaliteit van het leefmilieu.
Vrouwen moeten gemakkelijker aan informatie kunnen komen over bestuur en dienstverlening, over hoe er beslissingen worden genomen, hoe problemen kunnen worden opgelost.
Er moeten aan de bewoners van de stad ruimte ter beschikking worden gesteld waar ze individueel en onafhankelijk hun initiatieven kunnen uitwerken.
 Deze schakel met de overheid zal wellicht leiden tot een bewustere   deelname aan de gemeentepolitiek, aan het debat dat voor de gehele gemeenschap – dus ook voor vrouwen – van nut zal zijn.

5. Vrouwen in de stad en het Dagelijkse leven

Concrete samenwerkingsverbanden.
De kleine gebeurtenissen van elke dag moeten vanuit een vrouwelijk standpunt worden geanalyseerd om tot een politieke discussie te komen.

De vrouwelijke benadering van het stedelijke leven zal tot gevolg hebben dat onrechtvaardige behandeling van minderheden en "onzichtbaren"  van de samenleving "zichtbaar" zal worden.
Als stadsplanning, stadsdiensten en leefmilieu onder de noemer van het dagelijkse leven zullen worden behandeld, kan een nieuwe wisselwerking  ontstaan.
Vrouwen die zich de moeite hebben getroost hun identiteit bewust te worden zullen zelfverzekerd hun wensen kenbaar kunnen maken, de sociale banden nauwer aanhalen en oplossingen kunnen bedenken voor de druk die door het dagelijkse leven wordt veroorzaakt.

6.  Vrouwen in de stad en een Duurzame ontwikkeling

Wij hebben de wereld even in bruikleen van onze kinderen.

Vrouwen moeten zich politiek volledig inzetten om het ecologisch evenwicht in stand te houden.

Het natuurbehoud is een ontegensprekelijk hoofdbestanddeel geworden in de stedelijke ontwikkeling.  Vrouwen zijn zeer gevoelig voor de problematiek van het leefmilieu. Zij beseffen terdege dat het om een belangrijke politieke uitdaging gaat bij de toekomstige ontwikkeling van de stad.
De vrouwenbeweging let nauwgezet op deze nieuwe dimensie in de stadsvernieuwing en de economie.


7. Vrouwen in de stad en Veiligheid en mobiliteit

Sleutels tot verandering: veiligheid en mobiliteit van vrouwen.

Vrijwel alle vrouwen en zeker de minst bevoorrechten en geïsoleerden, moeten gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer zodat ze zich vrij en in veiligheid kunnen verplaatsen om aan het economisch, sociaal en cultureel leven van de stad deel te kunnen nemen. Ook vrouwen hebben recht op de stad.
Over veiligheid in de stad overdag zowel als 's nachts moet opnieuw worden nagedacht vanuit de ervaring en standpunten van vrouwen. Zij zijn nog altijd het mikpunt van gewelddadigheid en agressief gedrag. Bij stadsvernieuwing moeten correcties aangebracht  worden die inspireren tot sociaal aanvaardbaar gedrag.
Vrouwen die zich al sociaal of cultureel buitengesloten voelen, lopen een ernstig risico nog eens extra in hun eigen isolement te worden opgesloten. Het is deze groep die grote aandacht moet krijgen bij politieke beslissingen over het openbaar vervoer. Een veilige stad bevordert mobiliteit voor iedereen en voor vrouwen in het bijzonder. Sociale veiligheid draagt bij aan sociale cohesie.

8. Vrouwen in de stad en Recht op een behoorlijke woning en   huisvesting

Sleutels tot verandering: verscheidenheid en kwaliteit van woningen.
Vrouwen hebben recht op een aangepaste woonomgeving en woning.

Gebrek aan woningen en woonwijken die aangepast zijn aan behoeften van vrouwen of die voor hen ontworpen zijn, is een belangrijke oorzaak dat zij niet aan het gemeenschapsleven kunnen deelnemen.  Openbare en privégebouwen zijn vrijwel allemaal ontworpen door mannen vanuit mannelijke criteria, geen rekening houdend met de diverse behoeften van vrouwen. 
Belangrijk voor vrouwen is het gebrek aan aangepaste ruimten voor opgroeiende kinderen.

9. Vrouwen in de stad en Gender

De opvoeding bevorderen die tot nieuwe filosofische inzichten leidt met betrekking tot de politieke vraagstukken tussen mannen en vrouwen.

Sekse–specifieke problematiek moet binnen de stedelijke samenleving worden bestudeerd met de wil een nieuw cultureel inzicht te verwerven waardoor een nieuwe stad en een nieuwe stadsplanning zich als vanzelfsprekend gaan ontwikkelen.

Studie en historisch en sociaal–cultureel onderzoek zijn onontbeerlijk om de reikwijdte van de discriminatie van vrouwen in de stedelijke samenleving te kunnen beoordelen.
Universiteiten en hogescholen moeten aandacht besteden aan de politieke en sociale discriminatie van vrouwen.  Met kennis van zaken kunnen pas stereotype ideeën en opvattingen worden doorprikt. In dit verband moeten pilotprojects in het onderwijs worden aangemoedigd om tot frisse politieke inzichten te komen die de stadsplanning gunstig beïnvloeden.

10.  Vrouwen in de stad en het Onderwijs
   Plaatselijke experimenten


Kennis en wetenschap vergaren en ervaring opdoen.
Onafgebroken en nauwgezet de evolutie volgen.
Experimenteren in het dagelijkse leven.

De gender problematiek in de stad moet in het onderwijs als vak worden onderwezen, zowel in de architectuur en stedebouwkundige opleidingen als in de hogescholen. Willen we iets veranderen, dan moeten er experimenten worden gelanceerd en bekendgemaakt.

De discriminatie van vrouwen veroorzaakt door de wijze waarop de samenleving is georganiseerd moet wetenschappelijk onderzocht worden. Onderwijsprogramma's in het secundair en hoger onderwijs moeten  discriminatieverschijnselen in onze samenleving aan de kaak stellen door degelijk wetenschappelijk onderzoek.

11.  Vrouwen in de stad en de Rol van de media

Overdracht van ervaring.
Overdragen en uitdragen van verworven kennis en vaardigheid.

Het verspreiden van de boodschap is de taak van de media. Het is het middel bij uitstek om stereotype beelden en ideeën te neutraliseren en vrouwen aan het woord te laten, die emancipatie en ontwikkeling weerspiegelen.
De media moeten nieuw onderzoek en waarnemingen op grote schaal bekend maken en verspreiden.
De media moeten de drijvende kracht zijn om sociale patronen die de maatschappelijke evolutie belemmeren, uit de weg te ruimen.

12.  Vrouwen in de stad en Netwerken

Het Handvest verspreiden.
De impuls geven voor een overtuigde politiek voor verandering op Europees niveau.

Via een Europees informatienetwerk kan dit Handvest bekend worden gemaakt en de principes verwezenlijkt.
Een netwerk van Europese organisaties is onontbeerlijk als katalysator van activiteiten ter bevordering van een mentaliteitsverandering. De bijdragen die bijvoorbeeld de Scandinavische en de Latijnsamerikaanse landen in deze hebben geleverd inspireren tot nieuwe vormen van positieve actie.
De betrekking met andere netwerken en organisaties is belangrijk om op wereldschaal solidariteit tussen vrouwen te ontwikkelen op de terreinen die door dit Handvest worden bestreken.

VERKLARING IN 12 PUNTEN

EUROPEES HANDVEST
VOOR
VROUWEN IN DE STEDELIJKE SAMENLEVING

Vrouwen in de stad en...

1.  Actieve deelname aan de stedelijke samenleving
Actieve deelname aan de stedelijke samenleving moet starten enerzijds vanuit de erkenning van de invloed die de woonplaats uitoefent op het dagelijks leven en anderzijds vanuit opvattingen over de wijze waarop de overheid moet functioneren en hoe het politiek en economisch raderwerk van een stad er moet uitzien.

2.  Besluitvorming
   Paritaire democratie
Vrouwen moeten betrokken worden bij alle niveaus van   besluitvorming over stadsplanning, ruimtelijke ordening, huisvesting,   vervoer en milieu.

3.  Gelijke kansen
In onderwijs en onderzoek moet gelijkheid van kansen worden bevorderd, bij alle instanties die beroepshalve betrokken zijn bij stadsplanning, ruimtelijke ordening, huisvesting, vervoer en veiligheid.

4.  Inspraak
Er moet een rechtvaardig proces op gang gebracht worden zodat vrouwen nieuwe solidariteitsbanden kunnen aangaan.

5. Het dagelijkse leven
De kleine gebeurtenissen van elke dag moeten vanuit een vrouwelijk standpunt worden geanalyseerd om tot een politieke discussie te komen.

6. Een bestendige ontwikkeling
Vrouwen moeten zich politiek volledig inzetten om het ecologisch evenwicht van de stad en de wereld in stand te houden.

7. Veiligheid en mobiliteit
Vrijwel alle vrouwen en zeker de minst bevoorrechten en geïsoleerden, moeten gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer zodat ze zich vrij en in veiligheid kunnen verplaatsen om aan het economisch, sociaal en cultureel leven van de stad deel te nemen. Ook vrouwen hebben recht op de stad.

8. Recht op huisvesting
Vrouwen hebben recht op een aangepaste woonomgeving en woning.

9. Gender aspecten en discussiepunten
De genderproblematiek moet binnen de stedelijke samenleving worden bestudeerd met de vaste wil een nieuw cultureel inzicht te verwerven waardoor een nieuwe stad en een nieuwe stadsplanning zich als vanzelfsprekend gaan ontwikkelen.

10. Onderwijs en plaatselijke experimenten
De gender problematiek in de stad moet in het onderwijs als vak worden onderwezen, zowel in de architectuur– en stedebouwkundige opleidingen als in de hogescholen. Willen we iets veranderen, dan moeten er dringend experimenten worden gelanceerd en bekendgemaakt.

11. De rol van de media
Het verspreiden van de boodschap is de taak van de media. Het is het middel bij uitstek om stereotype beelden en ideeën te neutraliseren en vrouwen aan het woord te laten die een voorbeeldfunctie vervullen.

12.  Netwerken
Via een Europees informatienetwerk kan dit Handvest bekend worden gemaakt en de principes verwezenlijkt.


Nederlandse vertaling Christiana L.M. Lefever

Working group:
BELGIQUE:  City & Shelter / Roland Mayerl
FRANCE:  GROUPE CADRE DE VIE 
GERMANY: FOPA -Dortmund Ursula Heiler
Adlerstrasse 81 D-4600 Dortmund Tel: (49-231) 143329    Fax: (49-231) 162174
GREECE: PRAXIS   Annie Vrychea
Gioni 8,  GR-Athens 117 42 Tel: (30-1) 928222   Fax: (30-1) 9228234
THE NETHERLANDS:  SEIROV/NIROV    Liesbeth Ottes
postbus 30833  NL-2500 gv den Haag  Tel: (31-70) 3469652  Fax: (31-70) 703617422

Scientific committee:
BELGIUM: Eliane Gubin
CANADA/QUEBEC: Odette Isabel
FRANCE: Jacqueline Coutras
GREECE: Dina Vaiou
ITALY: Bianca Beccali
NORWAY: Alice Reite
THE NETHERLANDS: Marijke van Schendelen

-------------------------------------------------

Etude soutenue par la Commission Européenne en 1994 - 1995

ContactRoland Mayerl  Email: lreyam  (at)  gmail.com

http://habiter-autrement.org/22_sex/genre_ca.htm

Précédente Accueil Remonter Suivante

up